Skoči na glavno vsebino

Status učenca

PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

V skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, st. 29/17 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju ZSpo-1)  je minimalna starost učenca za pridobitev statusa športnika 12 let.

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pridobitev statusa iz prvega ali drugega odstavka lahko predlagajo starši učenca. Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti, kar se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Status preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame.

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora, mu šola lahko status odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.

O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.

Več informacij je na voljo na spodnjih povezavah:

Pravila o prilaganju šolskih obveznosti in o dodelitvi statusa učencem osnovne šole Petrovče si lahko ogledate tukaj.

Pojasnila v zvezi s prilagajanjem šolskih obveznosti za učence športnike (okrožnica MIZŠ)

Vlogo za pridobitev statusa športnika učenca lahko dobite pri razredničarki ali tukaj.

Vlogo za pridobitev statusa umetnika učenca lahko dobite pri razredničarki ali tukaj.

Dostopnost