Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola Petrovče
Petrovče 32
3301 Petrovče
Odgovorna uradna oseba: Irena Kolar, uni.dipl. ped. in soc.
ravnateljica
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.os-petrovce.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

A. Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
 • Osnovna šola Petrovče
  Petrovče 32, 3301 Petrovče
 • POŠ Trje
  Galicija 18 e, 3310 Žalec
Organigram zavoda: Organigram
B. Kontaktni podatki uradne osebe(oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojni osebi: Irena Kolar, ravnateljica
Telefon: 03 713 22 32
irena.kolar@os-petrovce.si
Helena Turnšek, pomočnica ravnateljice
Telefon: 03 713 22 38
helena.turnsek@os-petrovce.si
C. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti iz delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz.evropskega registra predpisov

Notranji predpisi:

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Kriteriji in postopki delitve sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
 • Kriteriji in postopki delitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi
 • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ
 • Pravila o šolski prehrani

Državni predpisi:

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in osnovnih šolah v plačne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozia in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v OŠ
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni OŠ
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni OŠ
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v 9-letni OŠ
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regularni s strani EU

D. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)
Predlog predpisov:
 • Predlogi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja ter športa
E. Seznam strateških in programskih dokumentov pri vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
 • Letni delovni načrt šole
 • Učbeniški sklad
F. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih predpisov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno sprejemni postopek za vpis v 1. razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
G. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja
 • Jih ni
H. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

I. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Šolski koledar
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada za tekoče šolsko leto
 • Urniki učencev za tekoče šolsko leto
II. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 • Večina informacij je dostopna prek spleta www.os-petrovce.si
 • Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole
III. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

(samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posameznih informacijah