Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv zavoda: Osnovna šola Petrovče
Petrovče 32
3301 Petrovče
Odgovorna uradna oseba: Irena Kolar, uni.dipl. ped. in soc.
ravnateljica
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.os-petrovce.si

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

A. Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
 • Osnovna šola Petrovče
  Petrovče 32, 3301 Petrovče
 • POŠ Trje
  Galicija 18 e, 3310 Žalec
Organigram zavoda: Organigram
B. Kontaktni podatki uradne osebe(oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojni osebi: Irena Kolar, ravnateljica
Telefon: 03 713 22 32
irena.kolar@os-petrovce.si
Helena Turnšek, pomočnica ravnateljice
Telefon: 03 713 22 38
helena.turnsek@os-petrovce.si
C. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropske skupnosti iz delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oz.evropskega registra predpisov

Notranji predpisi:

 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Sklep o ustanovitvi šolskega sklada
 • Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
 • Kriteriji in postopki delitve sredstev za subvencioniranje šolske prehrane
 • Kriteriji in postopki delitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi
 • Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ
 • Pravila o šolski prehrani

Državni predpisi:

 • Zakon o zavodih
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
 • Zakon o šolski inšpekciji
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Zakon o javnih uslužbencih
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
 • Pravilnik o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
 • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja
 • Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in osnovnih šolah v plačne razrede
 • Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
 • Zakon o javnih naročilih
 • Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozia in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok
 • Zakon o knjižničarstvu
 • Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
 • Zakon o splošnem upravnem postopku
 • Zakon o osnovni šoli
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji v OŠ
 • Pravilnik o šolskem koledarju za OŠ
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
 • Pravilnik o publikaciji v OŠ
 • Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za organizacijo nivojskega pouka v 9-letni OŠ
 • Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v 9-letni OŠ
 • Pravilnik o dokumentaciji v 9-letni OŠ
 • Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v OŠ
 • Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v 9-letni OŠ
 • Pravilnik o financiranju šole v naravi
 • Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev v osnovnih šolah
 • Zakon o računovodstvu

Predpisi EU

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regularni s strani EU

D. Seznam predlogov predpisov (preko državnega oz. lokalnega registra predpisov)
Predlog predpisov:
 • Predlogi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja ter športa
E. Seznam strateških in programskih dokumentov pri vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov:
 • Letni delovni načrt šole
 • Učbeniški sklad
F. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih predpisov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno sprejemni postopek za vpis v 1. razred
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja
G. Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc, s katerimi organ upravlja
 • Jih ni
H. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

I. Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Šolski koledar
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada za tekoče šolsko leto
 • Urniki učencev za tekoče šolsko leto
II. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
 • Večina informacij je dostopna prek spleta www.os-petrovce.si
 • Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole
III. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov

(samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posameznih informacijah

Dostopnost