Skoči na glavno vsebino

Organi šole

Svet zavoda OŠ Petrovče sestavljajo:

  • trije predstavniki ustanovitelja (Violeta Šket, Jožefa Ivezič, Jasmina Ogorevc Akamba)
  • pet predstavnikov šole (Sergeja Dvornik, Peter Kavčič, Sonja Rebernik, Mateja Brežnik, Katja Strojin) in
  • trije predstavniki staršev (Elvira Krošel, Ines Mirnik, Matjaž Žnidar).

Predsednica Sveta šole je Sergeja Dvornik.

Svet zavoda ima štiriletni mandat (maj 2017 – maj 2021)

RAVNATELJICA

Ravnateljica OŠ Petrovče je Irena Kolar. Je pedagoški vodja in poslovodni organ.

POMOČNICA RAVNATELJICE

Pomočnica ravnateljice je Helena Turnšek. Opravlja naloge, za katere jo pisno pooblasti ravnateljica in jo nadomešča v času njene odsotnosti.

SVET STARŠEV

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

Predsednik Sveta staršev je izvoljen na prvem Svetu staršev. Prvo sejo Sveta staršev v novem šolskem letu skliče ravnateljica.

SKUPNOST UČENCEV

Za uveljavljanje svojih interesov se učenci šole povezujejo v šolsko skupnost učencev ter šolski parlament. Šolsko skupnost sestavljajo učenci, ki jih izvolijo posamezne oddelčne skupnosti (2 predstavnika iz vsakega oddelka od 2.-9. razreda). Mentorica je Brigita Oberžan.

Dostopnost