Skoči na glavno vsebino

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja učencev 6. in 9. razreda. Naša šola se je vključila tudi v poizkusno obdobje preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole.

V 3. razredu se preverja znanje iz slovenščine in matematike, 6. razredu iz matematike, slovenščine in tujega jezika – angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga  določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda. V šolskem letu 2022/23 je za našo šolo izbran predmet domovinska in državljanska kultura in etika.

Vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Temeljni cilj NPZ  je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut. Preverjanje se izvede v enem roku, praviloma v maju tekočega leta, naknadnega roka ni. Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi,  vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko  s pomočjo računalniškega programa.  Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo elektronsko. O tem bodo učenci in starši sproti obveščeni.

 

Koledar aktivnosti za šolsko leto 2022/23 najdete na spodnji povezavi: https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/koledar-npz/.

Podroben opis načina opravljanja nacionalnega preverjanja znanja je objavljen  v Navodilih za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, ki so objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/splosne-informacije/.

Dostopnost