Skoči na glavno vsebino

Projekti na šoli

Šolski projekti

 • Beremo skupaj – bralni projekt > 1.–3. r.
 • Pozor, fantje berejo!
 • EKO projekt
 • novoletne voščilnice
 • noč branja za nadarjene
 • fotografska delavnica
 • ustvarjanje tipne slikanice (Oči na blazinicah prstov), 8. b
 • čajanka za spodbujanje branja
 • teden brez telefona
 • vrstniška mediacija
 • bralno popotovanje – bralni vlak
 • Povezani v 2024 z igro
 • obogatitveni program – filmska predstava

BEREMO SKUPAJ – BRALNI PROJEKT 1.–3. r.

Učenci bodo tedensko domov odnašali knjige in jih prebirali skupaj s starši, nato pa sošolcem o prebranem poročali v šolski knjižnici, kamor bodo vsak teden skupaj z razredničarko prihajali po določenem urniku.

BRALNO POPOTOVANJE – BRALNI VLAK

V okviru aktiva za razvoj bralne pismenosti bomo nadaljevali z bralnim popotovanjem (bralni vlak), s čimer želimo spodbuditi višje število učencev, ki opravijo BZ.

POZOR, FANTJE BEREJO!

V sodelovanju s športnim pedagogom in knjižničarko bodo v knjižnici potekala bralna srečanja s fanti 2. triade; na srečanjih bodo brali, se pogovarjali o prebranih vsebinah in »športali«.

EKO PROJEKT

V okviru projekta bomo izvedli naslednje aktivnosti:

NOVOLETNE VOŠČILNICE

Izdelovali jih bomo v vseh oddelkih PB, potem pa ponudili podjetjem v bližnji okolici. Z izdelavo bomo letos začeli že v drugi polovici novembra, da bomo imeli dovolj časa.

NOČ BRANJA ZA NADARJENE UČENCE

V aprilu bomo z različnimi delavnicami izpeljali projekt za spodbujanje branja nadarjenih učencev.

ČAJANKA ZA SPODBUJANJE BRANJA

Februarja bomo z učenci RS, ki imajo pri branju (še) težave, izpeljali bralno čajanko. Pričarali bomo prijetno popoldne ter jih na zabaven in prijeten način ob ustvarjanju v zanimivih delavnicah pritegnili k branju. 

TEDEN BREZ TELEFONA

Februar bomo posvetili ozaveščanju o prekomerni rabi mobilnih telefonov. Ves mesec bodo potekale različne aktivnosti. Z učenci se bomo pogovarjali o pasteh prekomerne uporabe in izvedli »teden brez telefona«, s čimer želimo, da učenci svoj prosti čas raje namenijo drugim dejavnostim, kot so npr. branje, šport, druženje …

VRSTNIŠKA MEDIACIJA

Mediacija bo potekala na Rs in PS. Mediatorka Sergeja Harinski bo na voljo vsem razrednikom za morebitne mediacije med učenci, na PS bo po potrebi na petkovih ODS izvedla krajše delavnice (čustva, dve strani zgodbe, jaz sporočila, poslušanje…).

POVEZANI V 2024 Z IGRO

V okviru že tradicionalnega projekta na zadnji delovni dan koledarskega leta bomo tokrat poustvarjali na temo igre, v nadaljevanju izdelovali voščilnice (mlajši starejšim in obratno) ter se medgeneracijsko povezali ob različnih dejavnostih.

OBOGATITVENI PROGRAM; filmska predstava

V okviru tedna otroka si bomo z učenci 8. in 9. r. ogledali film ŠEPET METULJA (Kino Metropol).

PROJEKTI V OKVIRU ŠOLSKE SKUPNOSTI; točka 14.

Občinski projekti

MLADI RAZISKOVALEC

Z Občino bomo sodelovali pri raziskovalni dejavnosti. Mentorji bodo skupaj z učenci oblikovali nekaj raziskovalnih nalog različnih predlaganih tem. V tem šolskem letu smo tudi organizatorji zaključne predstavitve.

Državni projekti

 • Zdrava šola
 • Zlati Sonček, 1. r.
 • ŠPF, 1.–9. r.
 • Rastem s knjigo, 7. r.
 • Šolska shema
 • Evropska vas
 • RaP
 • Šolski parlament
 • Projekti društva Sobivanje
 • Kulturna šola
 • Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo
 • Varno na kolesu

ZDRAVA ŠOLA

V letošnjem letu je rdeča nit projekta “Lepa beseda lepe odnose najde”, hkrati pa obeležujemo 30 let delovanja mreže Zdravih šol, čemur bomo na šoli posvetili dan dejavnosti 6.–9. r. Na RS bomo posamezne vsebine prilagodili posamezni starostni skupini in jih vključili v obliki delavnic. Poleg projektov in dejavnosti, ki že ves čas potekajo, se bomo posvetili še naslednjim področjem:

 • zdrava prehrana
 • duševno zdravje
 • gibanje
 • pomen spanja
 • tehnike umirjanja

Na področju spodbujanja zdravih prehranjevalnih navad bomo sodelovali z učiteljico GOS, šolsko kuhinjo in Centrom za krepitev zdravja ZD Žalec. Delo bo potekalo tudi s pomočjo ključnih tem in usmeritev priročnika NIJZ Slastno, hrustljavo, zdravo. Ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku bomo učence spodbudili k pripravi zdravega zajtrka, pripravi različnih zdravih namazov in zdravih prigrizkov. Vsakodnevno jih bomo navajali na red, higieno, poudarjali pomen kulturnega prehranjevanja in jih spodbujali k čim manjši količini odpadne hrane.

Vsebine s področja duševnega zdravja bomo izvajali na osnovi programa in priročnika To sem jaz. Poleg mediacije in podpore svetovalnih delavk bomo izvajali še delavnice po priročniku Zorenje skozi To sem jaz za učence ustreznih starostnih skupin.

Na področju gibanja bomo poleg obveznega programa vsakodnevno izvajali gibanje ter v pouk vnašali vsebine FIT pedagogike in minute za zdravje. V okviru PB bomo izbirali gibalne dejavnosti, primerne posamezni starostni skupini in jih vključevali v športne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru RaP-a. Spodbujali bomo še druge oblike športnega druženja (planinski pohodi, prireditev Gibam – pomagam …).

Preko delavnic in tiskanega gradiva bomo učence ozaveščali o pomenu spanja za učno uspešnost in dobro počutje ter jih učili tehnik umirjanja.

ZLATI SONČEK

Program je namenjen otrokom do 11. leta starosti in ponuja učenje novih spretnosti, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti ter ohranjanje zdravja.

Namen je motivirati že najmlajše za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih vzbuditi željo, potrebo in navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih.

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (ŠPF)

V sodelovanju s Plesno zvezo Slovenije bomo organizirali ŠPF. Učenci, ki jih ples veseli, se bodo naučili tekmovalnih koreografij (hip-hop, pop in latino) in jih odplesali po svojih najboljših močeh.

Za učence 1. triade ŠPF ni tekmovalno naravnan, ampak se z naučenimi koreografijami samo javno predstavijo.

Šolsko tekmovanje za 2. in 3. triado bo predvidoma marca. Udeležili se ga bodo učenci 4.–9. r. Za 6 najboljših plesalk oz. plesalcev, ki jih bo izbrala strokovna žirija, se bo tekmovanje (predvidoma v aprilu) nadaljevalo na regijskem nivoju, kjer se tekmovalni del za 2. triado zaključi. V kolikor se na regijskem tekmovanju ekipa 3. triade dovolj dobro odreže, je pred njimi še državno (predvidoma v maju).

Plesalke in plesalci 3. triade bodo na tekmovanju sodelovali tudi v kategoriji šolskih plesnih produkcij – to pomeni z lastno tekmovalno koreografijo.

RASTEM S KNJIGO

7-šolci bodo obiskali Medobčinsko splošno knjižnico v Žalcu, kjer jim bodo predstavili delo splošne knjižnice in domoznanski oddelek. V okviru projekta bodo v dar prejeli knjigo Modri otok, na obisk pa se bodo pripravili v okviru KIZ-a v šolski knjižnici.

ŠOLSKA SHEMA

Številne družine svojim otrokom ne zmorejo več zagotoviti zadostne količine svežega sadja in zelenjave, povečuje se delež otrok s prekomerno telesno težo zaradi uživanja že pripravljenih jedi in slaščic, zato bomo tudi letos sodelovali v evropskem projektu »SISTEM RAZDELJEVANJA SADJA V ŠOLAH« s finančno podporo Evropske skupnosti.

Sveže sadje iz ŠOLSKE SHEME bo učencem na voljo vsak ponedeljek poleg redne šolske prehrane. Pomen uživanja obojega bo vpleten v učne vsebine, starše pa bomo informirali preko spletne strani in oglasne deske na šoli.

EVROPSKA VAS

Evropska vas je državni projekt, katerega cilj in namen sta spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v EU ter hkrati povečati zavedanje lastne kulturne identitete. Učenci iz različnih sodelujočih vrtcev in šol na inovativen način spoznavajo države EU, njihove značilnosti in jih ob obeležitvi dneva Evrope (9. maj) predstavijo na osrednji kulturni prireditvi na Glavnem trgu v Celju. V projektu bo celostno skozi vse leto sodelovala vsa šola, država, ki jo bomo raziskovali, pa je Italija.

RaP

V okviru  programa bomo izvajali delavnice po razredih, predvsem na RS. Te bodo potekale v času PB, izvajali pa jih bodo učitelji PB in tudi učitelji PS. Delavnice bodo tematsko zelo raznolike in prilagojene starosti učencev. Ti se bodo preizkusili v ustvarjanju, plesu, petju, sproščanju, učenju veščin s področja duševnega zdravja, kuhanju … ter predvsem skrbi za zdravo, varno in prijetno šolsko okolje. Na PS pa bodo učitelji poskrbeli za vsakodnevno in varno gibanje. Načrtovane so mesečne menjave učiteljic po razredih, da se bodo učenci lahko seznanili z vsemi ponujenimi vsebinami.

OTROŠKI PARLAMENT

Otroški parlament je ena od oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o številnih vprašanjih. Otroci se vedno znova soočajo z izzivi odraščanja, zato so izbrane teme vedno aktualne. Otroški parlament je javna razprava otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Vsako leto tako aktivno parlamentiramo o izbranih temah. »Duševno zdravje otrok in mladih« je izbrana tema.

DRUŠTVO SOBIVANJE

Društvo Sobivanje skozi šolsko leto organizira najrazličnejše projekte (npr. Varno v vrtec in šolo, Spodbujamo prijateljstvo, Živim zdravo …). Učenci od 1. do 5. r. bodo tako sodelovali v različnih projektih in krepili ustvarjalnost, sodelovanje ter pridobivali nova znanja. Prav tako bodo sodelovali pri projektih omenjenega društva tudi nekateri učenci na PS.

KORAK K SONČKU

Inkluzija je tista vrednota, ki jo Zveza Sonček odločno zagovarja že vrsto let. V ta namen se udejanja projekt Korak k Sončku, katerega glavni cilj je udejanjanje pravic vseh otrok, da hodijo skupaj v šolo – »Eno šolo za vse«, ob enem pa se preko projekta ozavešča družbo o vključevanju.

OTROCI POJEJO SLOVENSKE PESMI IN SE VESELIJO

Tudi v tem šolskem letu bo nekaj naših učencev sodelovalo v vseslovenskem projektu Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo, ki ga Radio Tednik Ptuj, že nekaj let zapored organizira skupaj z občinami in OŠ iz Podravja, Savinjske regije, osrednje Slovenije in tudi Primorske. Pri tem sodeluje tudi Novi tednik in Radio Celje. Skupna želja medijske družbe je, da projekt postane vseslovenski in da se vanj vključi čimveč osnovnih šol iz Slovenije.

VARNO NA KOLESU

Projekt Varno na kolesu v organizaciji Butan plina v sodelovanju z agencijo RS za varnost v prometu je namenjen vsem osnovnošolcem. Z različnimi nalogami spodbuja k usvajanju in utrjevanju prometnih pravil in varni uporabi kolesa kot trajnostnega prevoznega sredstva. Na šoli bomo sodelovali z zbiranjem prevoženih kilometrov (učenci 3.–9. r.).

Mednarodni projekti

NAŠA MALA KNJIŽNICA

V projekt bodo vključeni vsi 4-šolci na centralni in POŠ; brali bodo knjige tujih avtorjev. Skupaj bodo na podlagi prebranih vsebin likovno, glasbeno in plesno ustvarjali ter uživali v šolski knjižnici.

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev je tudi letos povabilo k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. V slovenskem prostoru bo projekt že tradicionalno koordinirala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. S praznovanjem želimo opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti njihov pomen pri pridobivanju in povezovanju znanja, omogočanju empatije, razvijanju domišljije, treningu socialnih veščin otrok ter pri vzpostavitvi pozitivnega odnosa do knjižnic in branja.

Naša knjižnica se bo tudi letos pridružila praznovanju Mednarodnega meseca šolskih knjižnic.

BRANJE NE POZNA MEJA/ČITANJE NE POZNAJE GRANICE

Gre za slovensko-hrvaški projekt, ki je namenjen spodbujanju branja in razvijanje pismenosti ter spoznavanje kulture in običajev sosednje države. V projektu slovenski osnovnošolci prebirajo dela hrvaških avtorjev v slovenskem prevodu, njihovi hrvaški vrstniki pa dela slovenskih književnih ustvarjalcev. Ob koncu šolskega leta ena od partnerskih šol organizira zaključno srečanje, na katerem učenci predstavijo prebrano delo in avtorja, svojo šolo in kraj, iz katerega prihajajo. V projektu bodo v letošnjem šolskem letu sodelovali učenci 7. a.

KROKUS

V šolskem letu 2022/23 se je naša šola prvič pridružila številnim slovenskim šolam in se vključila v projekt Krokus. Koordinator za Slovenijo je Sinagoga Maribor. Projekt je nastal na Irskem na pobudo združenja HETI (Holocaust Education Ireland). Združenje mladim podari čebulice rumenih krokusov (žafran), da jih posadijo v spomin na 1,5 milijona judovskih otrok, ki so umrli v holokavstu, in v spomin na tisoče drugih, ki so bili žrtve nacističnih grozodejstev. Krokusovi rumeni cvetovi namreč simbolizirajo rumeno Davidovo zvezdo, ki so jih Judje morali nositi v času nacizma. Projekt je namenjen mladim, da na spoštljiv način ohranijo spomin na številne nedolžne žrtve 2. svetovne vojne in se na primeren način seznanijo z grozotami in nepredstavljivimi posledicami holokavsta. Sodelovanje jih spodbuja k učenju o strpnosti in medsebojnem spoštovanju ter je pomemben opomnik za zavedanje velike nevarnosti naraščajočega rasizma in vseh oblik diskriminacije.

Dostopnost