Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Ustanovitev in delovanje šolskega sklada opredeljuje 135. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Šola ustanovi šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno. Sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Upravlja ga upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga svet šole.

Upravni odbor za mandatno obdobje november 2021 do november 2023 sestavljajo:

Predstavniki zaposlenihSaša Puntar, predsednica
Olga Drobež
Mateja Breznik
Predstavniki starševDamjan Doler
Elvira Krošel
Matjaž Žnidar
Ane Marie Petre Aubreht

Upravni odbor šolskega sklada je potrdil, da se zbrana sredstva šolskega sklada v višini 70 % namenijo izvedbi nadstandardnega programa in 30 % sociali.

Postopek dodelitve denarne pomoči

Starši ali zakoniti zastopniki učenca naslovijo Vlogo za pridobitev denarne pomoči iz šolskega sklada na svetovalno službo. Upravni odbor Šolskega sklada na podlagi sprejetih kriterijev za dodelitev denarne pomoči iz sredstev Šolskega sklada za reševanje socialnih stisk oceni vlogo ter odloči o upravičenosti družine do subvencije. Višina pomoči bo dodeljena glede na število upravičencev in razpoložljiva sredstva. Z odločitvijo o upravičenosti do denarne pomoči upravni odbor seznani vlagatelja zahtevka.

Dostopnost