Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja je poseben postopek preverjanja znanja učencev 6. in 9. razreda. Naša šola se je vključila tudi v poizkusno obdobje preverjanje znanja ob koncu 3. razreda osnovne šole.

V 3. razredu se preverja znanje iz slovenščine in matematike, 6. razredu iz matematike, slovenščine in tujega jezika – angleščine, v 9.razredu pa iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga  določi minister v mesecu septembru izmed obveznih predmetov 8. in 9. razreda. V šolskem letu 2020/21 je za našo šolo izbran predmet _______________. dodamo info 1. 9.

Vsi učenci v državi na isti dan rešujejo enake preizkuse pod enakimi pogoji, preverjajo pa se standardi znanja, določeni z učnim načrtom. Temeljni cilj NPZ  je pridobiti dodatne informacije o znanju učencev. Z nacionalnim preverjanjem znanja želimo prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja, znanja in učinkovito sprotno preverjati kakovost učnih načrtov.

Preverjanje je samo pisno in traja pri posameznem predmetu 60 minut. Preverjanje se izvede v enem roku, praviloma v maju tekočega leta, naknadnega roka ni. Šola ob koncu šolskega leta učence pisno obvesti o dosežkih pri NPZ-ju z obvestilom, ki je priloga k spričevalu.

Učenci preizkuse rešujejo v papirnati obliki, naloge so zaščitene s šiframi,  vrednotenje pa opravljajo učitelji elektronsko  s pomočjo računalniškega programa.  Tudi vpogledi v ovrednotene naloge in poizvedbe potekajo  elektronsko. O tem bodo učenci in starši sproti obveščeni.

Koledar aktivnosti za šolsko leto 2020/2021:

DATUMAKTIVNOST6. razred9. razred
2. 9. 2020Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda.+
4. 5. 2021NPZ iz slovenščine++
6. 5. 2021NPZ iz matematike++
10. 5. 2021NPZ iz tretjega predmeta+
10. 5. 2021NPZ iz ???+
1. 6. 2021Seznanitev učencev z dosežki+
1. 6. - 3. 6. 2021Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili.+
7. 6. 2021Seznanitev učencev z dosežki+
7. 6. - 3. 6. 2021Vpogled v ovrednotene naloge in možnost poizvedbe, s katero se preveri, ali je preizkus ovrednoten v skladu z navodili.+
15. 6. 2021Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ+
24. 6. 2021Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ+

Podroben opis načina opravljanja nacionalnega preverjanja znanja je objavljen  v Navodilih za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli, ki so objavljena na spletnih straneh Državnega izpitnega centra www.ric.si (razdelek Informacije za učence in starše).

Dostopnost